คำนวณผลตอบแทนด้านการลงทุน โซล่าเซลล์

คำนวณความคุ้มค่าเบื้องต้น เพื่อเลือกการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้เหมาะสำหรับคุณ

ประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศ และปริมาณแสงแดดที่เหมาะสมในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (SOLAR PV ROOFTOP) เป็นการใช้พื้นที่หลังคาของที่อยู่อาศัย โรงเรียน อาคารธุรกิจ สำนักงาน โรงแรม และโรงงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรง (Direct Current) ซึ่งจะถูกส่งมายังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือ Inverter ที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน เพื่อเปลี่ยนกระแสไฟตรงให้เป็นกระแสสลับ (Alternate Current) ที่สามารถนำมาใช้งาน ได้เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ ตามปกติ โดยก่อนทำการติดตั้งต้องมีการทำเอกสารเพื่อขออนุญาตติดตั้งระบบดังกล่าวเพื่อเชื่อมระบบไฟฟ้านี้เข้ากับสายส่งการไฟฟ้าด้วย (On Grid System)

  • บริษัทที่ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่คำนึงถึงมาตรฐานของทางราชการ และไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม by Somchok Decha , Company CEO
184/85 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
phone: 02-892-0981,091-482-4888, 087-376-5555